24. Bochum 2014

24è Col.loqui germanocatalà

 

Ruhr-Universität-Bochum

17.-19.09.2014

Cultures en contacte

El 24è Col.loqui germano-català se celebrarà el setembre de 2014 a la Universitat del Ruhr de Bochum, a la Conca del Ruhr – una regió considerada avui gresol de cultures pels gairebé dos-cents anys d’història com a receptora d’emigrants. L’intercanvi amb altres llengües i cultures és una constant en la història dels Països Catalans i no per motius geogràfics exclusivament. D’aquí que el contacte cultural vol ser el leitmotiv del Col.loqui. ‚Cultures en contacte‘ comprèn no solament el contacte i l’intercanvi entre nacionalitats i llengües, sinó també el punt d‘intersecció entre diferents cultures del saber i cultures textuals. El resultat és una multiplicitat de premisses possibles per explorar les àrees temàtiques de cadascuna de les seccions: conceptes com transcodificació, aculturació, transferència cultural i com­paració cultural són alguns dels exemples de la diversitat de formes per abastar el fenòmen universal del contacte cultural – l’estímul fonamental per a la innovació cultural i lingüística.

Les seccions examinen el tema de les ‚Cultures en contacte‘ des de diferents perspectives:

  • La secció 1 „Els catalans i Llatinoamèrica“ analitza el contacte cultural transatlàntic des del descobriment de Llatinoamèrica (les narracions dels conquistadors, eclesiàtics i exploradors) fins a l’actualitat (textos de ficció i literatura de viatges). Temes centrals són, per una banda, la implicació catalana en el procés eman­cipador del segle XIX dins del debat sobre el naciona­lisme català i, per l’altra, Llatinoamèrica com a territori d’exili al segle XX.
  • La secció 2 „Formació, organització i transmissió del saber a l’Edat mitjana i al Renaixement“ es vol dedicar al contacte entre diferents cultures del saber i cultures textuals. En el punt de mira hi ha el pas de la cultura del saber en llatí a l’expressada en llengua vernacla i les conseqüències d’aquest canvi per a la llengua i les formes de divulgació del saber.
  • La secció 3 „Fraseologia contrastiva“ considera el contrast lingüístic entre el català i l’alemany com a oportunitat per copsar millor les regularitats i peculiaritats d’aquestes llengües en aquesta àrea. A més, aquesta secció vol tractar els problemes sorgits de la traducció d’una llengua a l’altra.
  • També pel que fa al contacte entre llegües – i concretament en com aquest es manifesta en l’ensenyament de llengües estrangeres – s’organitzarà un taller de didàctica sobre el tema de la „Mediació lingüística“. El taller pretén oferir als interessats l’oportunitat d’intercanvi i d’anàlisi d’exemples pràctics; les ponències queden excloses d’aquesta secció.

Els interessats poden enviar les propostes amb un resum d’entre 500-1500 paraules acompanyat d’una breu bibliografia fins al 15 de gener de 2014 als coordinadors de les respectives seccions.