Estatuts

Estatuts de l’Associació Germano-Catalana.

(Estat del 7 d’octubre de 2001)

§ 1 Nom, seu

1. L’Associació es denomina Deutscher Katalanistenverband e. V. La seva traducció al català es: Associació Germanocatalana. La Deutscher Katalanistenverband e. V., en endavant DKV, té la seu a Frankfurt del Main.

2. Per a l’exercici social es considerarà l’any natural.

§ 2 Finalitat

1. Els objectius de la DKV són de manera exclusiva i directa sense ànim de lucre en virtut del paràgraf “Finalitats del privilegi fiscal” del codi tributari.

2. La societat té com a finalitat promocionar la ciència, la investigació, la formació i la cultura en l’àmbit de la catalanística en les àrees de la llengua, la literatura i la cultura. L’objectiu dels estatuts es duran a terme particularment de la manera següent:

a) En relació amb la promoció de la ciència i la investigació mitjançant:

 • L’organització de jornades, especialment l’organització del dia de la catalanística, que se celebrarà com a mínim un cop cada dos anys
 • La publicació o promoció de publicacions científiques
 • La promoció de projectes científics
 • La promoció d’informacions i discussions científiques
 • La promoció de noves generacions científiques
 • La promoció de col·laboracions interdisciplinàries
 • La col·laboració amb altres associacions professionals de llengües romàniques de països germanòfons
 • La col·laboració amb filòlegs catalans estrangers i amb les seves associacions que no pertanyin a l’àmbit germanòfon
 • La publicació d’un butlletí (Comunicacions de la DKV) almenys un cop l’any.

b) En relació amb la promoció de formació i cultura mitjançant:

 • La promoció de cursos de llengua catalana a les universitats de parla alemanya
 • La tramitació o promoció d’esdeveniments que mostrin la cultura, ja sigui en universitats o d’altres entorns que es considerin adequats
 • La promoció de traduccions literàries del català a l’alemany

3. La DKV podrà afiliar-se a federacions nacionals o internacionals sempre que la corresponent federació tingui com a objectiu exclusivament i directament interessos sense ànim de lucre, treballi en l’àmbit de les filologies romàniques en l’àmbit universitari i la finalitat dels seus estatuts no contradigui els estatuts de la DKV. Els pagaments de quotes d’associació que corresponguin a cada federació, no podran superar en total el vint per cent dels ingressos que provinguin de les quotes de socis.

4. La DKV és una Associació altruista que no té com a objectiu principal el lucre econòmic.

5. Els fons de la DKV només podran fer-se servir per finalitats que compleixin amb els estatuts. Els membres no rebran cap ajut dels fons de la DKV. No s’afavorirà amb reemborsaments ni amb retribucions desproporcionades ningú que sigui aliè a la finalitat de la DKV.

6. Si la DKV es dissolgués, s’anul·lés o bé suprimís algun dels objectius vigents fins al moment, els béns de l’Associació anirien a parar a la Studienstiftung des deutschen Volkes (Fundació d’Estudis del Poble Alemany) a Bonn, la qual podrà fer-ne ús de manera immediata i exclusiva per a finalitats sense ànim de lucre en el marc de la comunicació entre pobles.

§ 3 Afiliació

1. Poden ser socis de la DKV totes les persones naturals i jurídiques. La Junta Directiva decidirà per majoria simple l’admissió un cop s’hagi presentat una sol·licitud per escrit. A part dels socis ordinaris, existeix la possibilitat de convertir-se en soci honorífic i en soci patrocinador. En principi, els socis honorífics estan exempts de pagar les quotes d’associació. La contribució anual dels socis ordinaris i dels socis patrocinadors es regula en un reglament de quotes, el qual es decideix i es modifica per majoria simple.

2. Els socis podran donar-se de baixa de la DKV en qualsevol moment a través d’una declaració escrita dirigida a un dels socis de la Junta Directiva.

3. Un soci que incorri en mora en el pagament de la quota, podrà ser expulsat de la DKV per part del tresorer o de la majoria de la Junta Directiva després d’haver rebut dos amonestaments infructuosos. A més a més, un soci podrà ser expulsat de la DKV mitjançant un acord de la Junta Directiva. En aquest cas, el soci disposarà d’un mes a partir de la notificació d’expulsió per reclamar per escrit davant de la Junta Directiva. Durant la següent assemblea de socis es decidirà com procedir.

§ 4 Quota de soci

1. L’assemblea de socis fixarà la quota a pagar. Els detalls queden recollits en el reglament de contribució.

§ 5 Junta Directiva

1. La Junta Directiva està formada pel president, dos vicepresidents, el tresorer i el secretari. L’assemblea de socis escull la Junta Directiva per un període de dos anys. El president i els vicepresidents només podran ser reescollits en el seu càrrec dues vegades consecutives.

2. L’actuació de la Junta General es decideix mitjançant un acord majoritari pres per tots els membres de la Junta. Cada un dels membres de la Junta té poder de representació individual tant pel que fa a la representació interna com externa, sempre que per a la seva actuació existeixi un acord de la Junta General.

§ 6 Presidents honorífics

1. L’assemblea de socis pot nomenar presidents honorífics, els quals no formaran part de la Junta General i estaran exempts del pagament de les quotes obligatòries.

§ 7 Assemblea de socis

1. Les assemblees ordinàries se celebraran cada dos anys en el marc del dia alemany de la catalanística. En cas que aquest col·loqui no tingués lloc, la data alternativa es fixarà un dissabte a la tarda o un dia festiu a la tarda. De manera extraordinària, se celebraran assemblees de socis quan sigui necessari en interès de la DKV i quan almenys una desena part dels membres de la Junta General exigeixi per escrit la convocatòria de l’assemblea i s’hagin citat els motius pels quals cal celebrar-la.

§ 8 Convocatòria de reunions de socis

1. Les assemblees de socis seran convocades pel president i en cas que aquest no pugui, pel vicepresident, per carta o bé a través del butlletí de la DKV. Així mateix, caldrà donar a conèixer l’ordre del dia establert per la Junta Directiva. El termini de preavís per a la convocatòria és de dues setmanes.

§ 9 Transcurs de les assemblees de socis

1. L’assemblea de socis escull un portaveu de la reunió i una persona encarregada d’escriure protocol.

2. Mitjançant un acord de l’assemblea de socis es podrà modificar i complimentar l’ordre del dia fixat prèviament per la Junta General. L’assemblea de socis decideix si s’accepten les propostes d’acord amb la majoria de vots vàlids, les abstencions es consideraran vots invàlids. Per dur a terme modificacions en els estatuts es requerirà una majoria corresponent a dues terceres parts dels vots i, per dissoldre la DKV, una majoria que correspongui a les nou desenes parts dels vots vàlids dipositats.

3. Les resolucions respecte a modificacions dels estatuts o respecte a la dissolució de l’Associació cal notificar-les prèviament a l’ordre del dia que s’enviarà acompanyant la invitació a l’assemblea.

4. S’acceptaran propostes urgents i iniciatives en qualsevol assumpte tècnic o de procediment, exceptuant aquelles que facin referència a la modificació dels estatuts i a la dissolució de l’Associació.

5. En un principi, les votacions es faran a mà alçada. Si un soci ho sol·licités, la votació s’hauria de dur a terme per escrit. En canvi, l’elecció dels membres de la Junta General es farà sempre de manera secreta i per escrit, també quan només s’hi presenti un candidat al càrrec.

§ 10 Protocol·lització de les resolucions

1. Els acords es recolliran en una acta, en la qual s’indicarà el lloc i l’hora de l’assemblea, així com el resultat de la votació. L’acta haurà d’estar signada per les persones protocol·làries. En aquest aspecte, es protocol·litzaran les actes d’elecció de la Junta General, la modificació dels estatuts o qualsevol altre acord que hagi d’inscriure’s al registre de l’Associació. Aquestes actes hauran de ser firmades per dos membres de la Junta General. En cas que un protocol reprodueixi els acords assolits sobre l’elecció de la Junta Directiva de manera incorrecta o tergiversada, la Junta Directiva tindrà dret a modificar el corresponent passatge amb el vot de la majoria. Els canvis s’efectuaran afegint els canvis en el text original, a més, qualsevol canvi efectuat en un protocol mitjançant un acord de la Junta Directiva, haurà d’indicar-se com a tal i haurà de publicar-se en el següent butlletí de la DKV.

§ 11 Tresorer

1. L’assemblea de socis escollirà dos tresorers per un període de dos anys. La durada del càrrec dels tresorers coincidirà amb la de la Junta General.

2. Els períodes de revisió corresponents seran els exercicis socials.

3. Qualsevol soci de la DKV que visqui a la República Democràtica Alemanya i disposi dels coneixements suficients de la llengua alemanya per portar la comptabilitat, revisar documentació, fer tancaments de comptes, portar la caixa, els comptes i la resta de documentació (incloent-hi els protocols de la Junta Directiva, sempre que aquests continguin acords), podrà ser escollit com a tresorer.

(Stand 07. Oktober 2001)

§ 1 Name, Sitz

1. Der Verein führt den Namen “Deutscher Katalanistenverband e. V.”. Die katalanische Übersetzung des Namens lautet “Associació Germano-Catalana”. Der Deutsche Katalanistenverband e. V. (im folgenden DKV genannt) hat seinen Sitz in Frankfurt am Main.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck

1. Der DKV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

2. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung, Bildung und Kultur auf dem Gebiet der Katalanistik im Bereich der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht:

a) hinsichtlich der Förderung von Wissenschaft und Forschung durch:

 • Veranstaltung von Tagungen, insbesondere Veranstaltung des mindestens alle zwei Jahre abzuhaltenden Deutschen Katalanistentags;
 • Herausgabe oder Förderung wissenschaftlicher Publikationen;
 • Förderung wissenschaftlicher Projekte;
 • Förderung der wissenschaftlichen Information und Diskussion;
 • Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses;
 • Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit;
 • Zusammenarbeit mit anderen romanistischen Fachverbänden des deutschen Sprachbereichs;
 • Zusamennarbeit mit den Katalanisten des nicht-deutschsprachigen Auslands und ihren Verbänden;
 • Herausgabe eines Mitteilungsblattes (Mitteilungen des DKV), das mindestens einmal jährlich erscheint.

b) hinsichtlich der Förderung von Bildung und Kultur durch:

 • Förderung katalanischer Sprachkurse an Universitäten des deutschsprachigen Raums;
 • Durchführung oder Förderung kulturkundlicher Veranstaltungen an Universitäten oder sonstigen geeigneten Orten;
 • Förderung literarischer Übersetzungen aus dem Katalanischen ins Deutsche.

3. Der DKV kann die Mitgliedschaft in nationalen oder internationalen Dachverbänden erwerben, falls der jeweilige Dachverband ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt, auf dem Gebiet der Hochschulromanistik tätig ist und seine Satzungszwecke nicht in Widerspruch zur Satzung des DKV stehen. Die an derartige Dachverbände gegebenenfalls abzuführenden Beiträge dürfen insgesamt zwanzig Prozent der Gesamteinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen nicht übersteigen.

4. Der DKV ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

5. Mittel des DKV dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des DKV. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des DKV fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

6. Bei Auflösung oder Aufhebung des DKV oder beim Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des DKV an die Studienstiftung des deutschen Volkes (Bonn), die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der Völkerverständigung zu verwenden hat.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglieder des DKV können natürliche und juristische Personen werden. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Es gibt neben der normalen Mitgliedschaft auch noch die Möglichkeit einer Ehrenmitgliedschaft und einer Fördermitgliedschaft. Ehrenmitglieder zahlen grundsätzlich keinen Vereinsbeitrag. Die jährliche Beitragszahlung der normalen Mitglieder sowie der Fördermitglieder regelt eine Beitragsordnung, die mit einfacher Mehrheit beschlossen und geändert wird.

2. Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands aus dem DKV austreten.

3. Ein Mitglied, das mit seiner Beitragszahlung in Verzug ist, kann vom Schatzmeister oder der Mehrheit des Vorstands nach mindestens zweimaliger erfolgloser Mahnung aus dem DKV ausgeschlossen werden. Ein Mitglied kann des weiteren durch Beschluß des Vorstands aus dem DKV ausgeschlossen werden, wenn es in erheblichem Maß die Interessen des DKV verletzt. In diesem Falle kann es innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe seines Ausschlusses schriftlich beim Vorstand Berufung einlegen, über welche die nächstfolgende Mitgliederversammlung zu entscheiden hat.

§ 4 Mitgliedsbeitrag

1. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Näheres regelt eine Beitragsordnung.

§ 5 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Präsident und Vizepräsidenten können im direkten Anschluß an ihre Amtszeit nur einmal in ihrem Amt bestätigt werden.

2. Die Willensbildung im Vorstand erfolgt durch Mehrheitsbeschluß aller Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied ist in der Innen- sowie in der Außenvertretung einzeln vertretungsberechtigt, sofern für sein Handeln ein Vorstandsbeschluß vorliegt.

§ 6 Ehrenpräsidenten

1. Die Mitgliederversammlung kann Ehrenpräsidenten benennen. Diese gehören nicht dem Vorstand an. Sie sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 7 Mitgliederversammlungen

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre statt, und zwar im Rahmen des Deutschen Katalanistentags. Für den Fall, daß ein solches Kolloquium in einem Jahr einmal nicht stattfinden sollte, ist der Ersatztermin auf einen Samstagnachmittag oder den Nachmittag eines arbeitsfreien Tages zu legen. Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des DKV erforderlich ist, und auch dann, wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter Angabe der Gründe verlangt wird.

§ 8 Einberufung von Mitgliederversammlungen

1. Mitgliederversammlungen werden vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung von einem der Vizepräsidenten durch einfachen Brief oder durch das Mitteilungsblatt des DKV einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung bekanntzugeben. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen.

§ 9 Ablauf der Mitgliederversammlungen

1. Die Mitgliederversammlung wählt einen Versammlungsleiter und einen Protokollanten.

2. Durch Beschluß der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschlußanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur Auflösung des DKV eine solche von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

3. Beschlußfassungen über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfen der vorherigen Ankündigung auf der mit der Einladung bekanntgegebenen Tagesordnung.

4. Dringlichkeits- und Initiativanträge in allen Sach- und Verfahrensfragen sind – mit Ausnahme bezüglich von Satzungsänderungen und der Vereinsauflösung – zulässig.

5. Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn eines der erschienenen Mitglieder dies verlangt, muß schriftlich abgestimmt werden. Die Wahlen zum Vorstand aber werden stets geheim und schriftlich durchgeführt, auch dann, wenn es für ein Amt nur einen Kandidaten gibt.

§ 10 Protokollierung von Beschlüssen

1. Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist von dem Protokollanten zu unterschreiben. Insofern Vorstandswahlen, Satzungsänderungen oder andere Beschlüsse protokolliert werden, welche dem Vereinsregister zur Eintragung anzumelden sind, ist das Protokoll darüber hinaus von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Falls ein Protokoll Beschlüsse über Vorstandswahlen oder Satzungsänderungen formal fehlerhaft oder verfälscht wiedergeben sollte, so ist der Vorstand berechtigt, die entsprechenden Passagen durch Mehrheitsbeschluß abzuändern. Dies erfolgt durch einen Zusatz zum ursprünglichen Text; eine Protokolländerung durch Vorstandsbeschluß muß als solche kenntlich gemacht werden. Sie ist im nächsten Mitteilungsblatt des DKV zu veröffentlichen.

§ 11 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. Die Amtszeit der Kassenprüfer stimmt mit der Amtszeit des Vorstandes überein.

2. Jeweilige Prüfungszeiträume sind die Geschäftsjahre.

3. Wählbar ist jedes Mitglied des DKV, welches einen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt und über ausreichende Deutschkenntnisse zur Durchführung der Prüfung der Bücher, Unterlagen, Rechnungsabschlüsse, Kasse, Konten und sonstigen Unterlagen (einschließlich der Vorstands protokolle, insoweit diese Beschlüsse enthalten, aufgrund derer einzelne Ausgaben getätigt wurden) verfügt.