Aside

Reglament de quotes

Reglament de contribució de l’Associació Germano-Catalana
(Estat del 7 d’octubre de 2001)

§ 1 Anualment s’haurà d’efectuar el pagament de la quota de soci per a l’any en curs. L’import s’estableix segons el tipus d’afiliació escollida.

§ 2 Caldrà fer el pagament de la quota de soci abans del 15 de febrer de cada any i en el cas dels nous socis, en un màxim de 30 dies després de la inscripció.

§ 3 Cada soci pagarà una quota anual de 25 euros o un import equivalent en una altra moneda. Els estudiants i les persones a l’atur pagaran 12,50 euros o un import equivalent en una altra moneda. El dret a pagar una quota reduïda haurà de demostrar-se cada any presentant la documentació pertinent sense que sigui necessari demanar-la. Si es realitzen transferències des de l’estranger, s’haurà de tenir compte d’abonar l’import íntegre en el compte bancari de l’Associació.

§ 4 Els socis honorífics estaran exempts del pagament de la quota i gaudiran dels mateixos drets que la resta de socis actius.

§ 5 Qualsevol persona natural o jurídica podrà ser sòcia patrocinadora. En la mesura en què siguin persones naturals gaudiran dels mateixos drets que la resta de socis ordinaris. L’import de la quota anual de promoció es fixarà de manera individual i ronda un mínim de 50 euros l’any.

§ 6 La Junta Directiva podrà exemptar els socis de l’obligació del pagament de la quota sempre que hi hagi un motiu justificat per fer-ho.

§ 7 En cas que no es produeixi el pagament de la quota anual, se’n podrà reclamar l’abonament a petició de la Junta Directiva, que estarà subjecte a costos. Si malgrat el recordatori de pagament no s’efectués l’abonament de la quota, la Junta Directiva podrà expulsar el soci en qüestió de l’Associació Germanocatalana.

Deixa un comentari