Estatuts

Estatuts de l’Associació Germano-Catalana.

(Estat del 7 d’octubre de 2001)

§ 1 Nom, seu

1. L’Associació es denomina Deutscher Katalanistenverband e. V. La seva traducció al català es: Associació Germanocatalana. La Deutscher Katalanistenverband e. V., en endavant DKV, té la seu a Frankfurt del Main.

2. Per a l’exercici social es considerarà l’any natural.

§ 2 Finalitat

1. Els objectius de la DKV són de manera exclusiva i directa sense ànim de lucre en virtut del paràgraf “Finalitats del privilegi fiscal” del codi tributari.

2. La societat té com a finalitat promocionar la ciència, la investigació, la formació i la cultura en l’àmbit de la catalanística en les àrees de la llengua, la literatura i la cultura. L’objectiu dels estatuts es duran a terme particularment de la manera següent:

a) En relació amb la promoció de la ciència i la investigació mitjançant:

 • L’organització de jornades, especialment l’organització del dia de la catalanística, que se celebrarà com a mínim un cop cada dos anys
 • La publicació o promoció de publicacions científiques
 • La promoció de projectes científics
 • La promoció d’informacions i discussions científiques
 • La promoció de noves generacions científiques
 • La promoció de col·laboracions interdisciplinàries
 • La col·laboració amb altres associacions professionals de llengües romàniques de països germanòfons
 • La col·laboració amb filòlegs catalans estrangers i amb les seves associacions que no pertanyin a l’àmbit germanòfon
 • La publicació d’un butlletí (Comunicacions de la DKV) almenys un cop l’any.

b) En relació amb la promoció de formació i cultura mitjançant:

 • La promoció de cursos de llengua catalana a les universitats de parla alemanya
 • La tramitació o promoció d’esdeveniments que mostrin la cultura, ja sigui en universitats o d’altres entorns que es considerin adequats
 • La promoció de traduccions literàries del català a l’alemany

3. La DKV podrà afiliar-se a federacions nacionals o internacionals sempre que la corresponent federació tingui com a objectiu exclusivament i directament interessos sense ànim de lucre, treballi en l’àmbit de les filologies romàniques en l’àmbit universitari i la finalitat dels seus estatuts no contradigui els estatuts de la DKV. Els pagaments de quotes d’associació que corresponguin a cada federació, no podran superar en total el vint per cent dels ingressos que provinguin de les quotes de socis.

4. La DKV és una Associació altruista que no té com a objectiu principal el lucre econòmic.

5. Els fons de la DKV només podran fer-se servir per finalitats que compleixin amb els estatuts. Els membres no rebran cap ajut dels fons de la DKV. No s’afavorirà amb reemborsaments ni amb retribucions desproporcionades ningú que sigui aliè a la finalitat de la DKV.

6. Si la DKV es dissolgués, s’anul·lés o bé suprimís algun dels objectius vigents fins al moment, els béns de l’Associació anirien a parar a la Studienstiftung des deutschen Volkes (Fundació d’Estudis del Poble Alemany) a Bonn, la qual podrà fer-ne ús de manera immediata i exclusiva per a finalitats sense ànim de lucre en el marc de la comunicació entre pobles.

§ 3 Afiliació

1. Poden ser socis de la DKV totes les persones naturals i jurídiques. La Junta Directiva decidirà per majoria simple l’admissió un cop s’hagi presentat una sol·licitud per escrit. A part dels socis ordinaris, existeix la possibilitat de convertir-se en soci honorífic i en soci patrocinador. En principi, els socis honorífics estan exempts de pagar les quotes d’associació. La contribució anual dels socis ordinaris i dels socis patrocinadors es regula en un reglament de quotes, el qual es decideix i es modifica per majoria simple.

2. Els socis podran donar-se de baixa de la DKV en qualsevol moment a través d’una declaració escrita dirigida a un dels socis de la Junta Directiva.

3. Un soci que incorri en mora en el pagament de la quota, podrà ser expulsat de la DKV per part del tresorer o de la majoria de la Junta Directiva després d’haver rebut dos amonestaments infructuosos. A més a més, un soci podrà ser expulsat de la DKV mitjançant un acord de la Junta Directiva. En aquest cas, el soci disposarà d’un mes a partir de la notificació d’expulsió per reclamar per escrit davant de la Junta Directiva. Durant la següent assemblea de socis es decidirà com procedir.

§ 4 Quota de soci

1. L’assemblea de socis fixarà la quota a pagar. Els detalls queden recollits en el reglament de contribució.

§ 5 Junta Directiva

1. La Junta Directiva està formada pel president, dos vicepresidents, el tresorer i el secretari. L’assemblea de socis escull la Junta Directiva per un període de dos anys. El president i els vicepresidents només podran ser reescollits en el seu càrrec dues vegades consecutives.

2. L’actuació de la Junta General es decideix mitjançant un acord majoritari pres per tots els membres de la Junta. Cada un dels membres de la Junta té poder de representació individual tant pel que fa a la representació interna com externa, sempre que per a la seva actuació existeixi un acord de la Junta General.

§ 6 Presidents honorífics

1. L’assemblea de socis pot nomenar presidents honorífics, els quals no formaran part de la Junta General i estaran exempts del pagament de les quotes obligatòries.

§ 7 Assemblea de socis

1. Les assemblees ordinàries se celebraran cada dos anys en el marc del dia alemany de la catalanística. En cas que aquest col·loqui no tingués lloc, la data alternativa es fixarà un dissabte a la tarda o un dia festiu a la tarda. De manera extraordinària, se celebraran assemblees de socis quan sigui necessari en interès de la DKV i quan almenys una desena part dels membres de la Junta General exigeixi per escrit la convocatòria de l’assemblea i s’hagin citat els motius pels quals cal celebrar-la.

§ 8 Convocatòria de reunions de socis

1. Les assemblees de socis seran convocades pel president i en cas que aquest no pugui, pel vicepresident, per carta o bé a través del butlletí de la DKV. Així mateix, caldrà donar a conèixer l’ordre del dia establert per la Junta Directiva. El termini de preavís per a la convocatòria és de dues setmanes.

§ 9 Transcurs de les assemblees de socis

1. L’assemblea de socis escull un portaveu de la reunió i una persona encarregada d’escriure protocol.

2. Mitjançant un acord de l’assemblea de socis es podrà modificar i complimentar l’ordre del dia fixat prèviament per la Junta General. L’assemblea de socis decideix si s’accepten les propostes d’acord amb la majoria de vots vàlids, les abstencions es consideraran vots invàlids. Per dur a terme modificacions en els estatuts es requerirà una majoria corresponent a dues terceres parts dels vots i, per dissoldre la DKV, una majoria que correspongui a les nou desenes parts dels vots vàlids dipositats.

3. Les resolucions respecte a modificacions dels estatuts o respecte a la dissolució de l’Associació cal notificar-les prèviament a l’ordre del dia que s’enviarà acompanyant la invitació a l’assemblea.

4. S’acceptaran propostes urgents i iniciatives en qualsevol assumpte tècnic o de procediment, exceptuant aquelles que facin referència a la modificació dels estatuts i a la dissolució de l’Associació.

5. En un principi, les votacions es faran a mà alçada. Si un soci ho sol·licités, la votació s’hauria de dur a terme per escrit. En canvi, l’elecció dels membres de la Junta General es farà sempre de manera secreta i per escrit, també quan només s’hi presenti un candidat al càrrec.

§ 10 Protocol·lització de les resolucions

1. Els acords es recolliran en una acta, en la qual s’indicarà el lloc i l’hora de l’assemblea, així com el resultat de la votació. L’acta haurà d’estar signada per les persones protocol·làries. En aquest aspecte, es protocol·litzaran les actes d’elecció de la Junta General, la modificació dels estatuts o qualsevol altre acord que hagi d’inscriure’s al registre de l’Associació. Aquestes actes hauran de ser firmades per dos membres de la Junta General. En cas que un protocol reprodueixi els acords assolits sobre l’elecció de la Junta Directiva de manera incorrecta o tergiversada, la Junta Directiva tindrà dret a modificar el corresponent passatge amb el vot de la majoria. Els canvis s’efectuaran afegint els canvis en el text original, a més, qualsevol canvi efectuat en un protocol mitjançant un acord de la Junta Directiva, haurà d’indicar-se com a tal i haurà de publicar-se en el següent butlletí de la DKV.

§ 11 Tresorer

1. L’assemblea de socis escollirà dos tresorers per un període de dos anys. La durada del càrrec dels tresorers coincidirà amb la de la Junta General.

2. Els períodes de revisió corresponents seran els exercicis socials.

3. Qualsevol soci de la DKV que visqui a la República Democràtica Alemanya i disposi dels coneixements suficients de la llengua alemanya per portar la comptabilitat, revisar documentació, fer tancaments de comptes, portar la caixa, els comptes i la resta de documentació (incloent-hi els protocols de la Junta Directiva, sempre que aquests continguin acords), podrà ser escollit com a tresorer.